Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Klanttevredenheidsonderzoek FBPN

Uit het klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat de verenigingen blij zijn met de dienstverlening. De gemiddelde score is een 8.

Jaarlijks worden evaluatiegesprekken gehouden en wordt een vragenlijst aan de aangesloten organisaties gestuurd om de mate van tevredenheid over de geleverde diensten te meten. De informatie die uit de gesprekken en de ingevulde formulieren wordt verkregen helpt FBPN om diensten waar nodig te verbeteren. 

Lees meer...

Voorzitter Erna Botjes van de Stichting Voedselallergie

erna botjesEen kwaliteit biedend facilitair bureau als FBPN geeft onze organisatie een stevige basis om professioneel te functioneren. Daarnaast is het verrijkend om met andere patiëntenorganisaties zo direct te kunnen overleggen en samen te werken.

Lees meer over SVA

Secretaris Fred Zalm van de VMCE

13-vmceDe VMCE heeft voor FBPN gekozen omdat FBPN ervaring heeft met de dienstverlening aan patiëntenverenigingen.
Ze weten dus waar ze het over hebben....
Over de dagelijkse gang van zaken hoeven we ons geen zorgen meer te maken, en dat is een zorg minder!

Lees meer over de VMCE

Voorzitter Sandra Oudshoff van de RSI-vereniging

Logo rsi-vereniging

FBPN biedt de RSI-vereniging de administratieve ondersteuning en continuïteit die de ruggengraat vormt van een stevige patiënten- en belangenorganisatie. Met onze 800+ leden hebben we een kwalitatief hoogstaande organisatie op het gebied van financiële en ledenadministratie en de ondersteuning van bestuur en vrijwilligers heel hard nodig.
De RSI-vereniging is dan ook al vele jaren tot volle tevredenheid bij FBPN aangesloten. 

Lees meer over de RSI-vereniging

Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem

nlnetNL Net wil voor donateurs en anderen die informatie zoeken, optimaal bereikbaar zijn.
Met FBPN zijn we 5 dagen in de week gedurende kantooruren te bereiken en staan er gekwalificeerde medewerkers klaar om vragen te beantwoorden of door te verwijzen. Verder kunnen wij gebruik maken van de procedures en administratieve systemen van FBPN waaraan vele jaren kennis en ervaring ten grondslag ligt. We gebruiken die onder meer voor onze ledenadministratie, waarvoor continu een constante hoge kwaliteit vereist is.

Lees meer over NLNet

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling

16-VAHZeker voor een relatief kleine patiëntenvereniging als de Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (ca. 520 leden) is een organisatie als FBPN van wezenlijk belang.

Het onderhouden van een eigen bureau is kostentechnisch onmogelijk en daarom fungeert FBPN voor ons als eerste aanspreekpunt. Allerlei (hulp)vragen worden direct beantwoord of op een correcte wijze doorgesluisd.

Lees meer...

DES Centrum

desHet DES Centrum streeft er naar om als kleine organisatie minder kwetsbaar te zijn, daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om haar financiële- en ledenadministratie bij de FBPN onder te brengen. Een professionele instelling waar deze informatie en kennis in goede handen is.

Lees meer over het DES Centrum

Paula Verkerk van de Nederlandse Hypofyse Stichting

21-NHS nieuw

De Nederlandse Hypofyse Stichting laat sinds 2012 haar ledenadministratie, financiële administratie en een aantal secretariaatswerkzaamheden uitvoeren door FBPN. In het verleden werden deze werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. De groei van de organisatie en de zorg voor kwaliteit en continuïteit heeft het bestuur van de stichting doen besluiten om deze werkzaamheden door een professioneel werkende organisatie als FBPN te laten uitvoeren. Een goed functionerende administratie is de basis van een patiëntenorganisatie. Als je groter wordt dan kun je dat niet meer aan vrijwilligers die een paar uurtjes per week willen werken overlaten. De Nederlandse Hypofyse Stichting is tevreden over de werkzaamheden die FBPN voor haar uitvoert. De overgang naar FBPN heeft veel rust in de organisatie gebracht. Wij kunnen ons nu weer bezig houden met onze eigen taken.

Lees meer over de Nederlandse Hypofyse Stichting

Voorzitter Bert Bast van de NFS

NFS logoWat willen wij als patiëntenorganisaties allemaal: persoonlijke aandacht bij de bestuursondersteuning, zoals notuleren en vergaderingen voorbereiden; professionele verwerking van alle ledenzaken, zoals versturen van folders en innen contributie; vriendelijke en correcte beantwoording van vragen, zowel van leden als van het algemene publiek; eenvoudige en degelijke uitstraling. Daarnaast  een onderliggende organisatie die ons kan en wil helpen bij relevante vragen, zoals subsidies en fiscale aspecten; evenals bij meer technisch zaken als website beheer, en dat in een efficiënte, effectieve en goede continue vorm.

En wat zouden we als patiëntenorganisatie misschien wel willen, maar we weten ook dat onmogelijk is: een geheel eigen bureau, dat lekker voor ons zelf is. Ja zelfs, bij verder denken, weten we dat het ook onverstandig zou zijn: wie immers kan de verplichtingen van het werkgeverschap nog opbrengen? En hoe zouden we dan kunnen zorgen voor continuïteit bij bijv. ziekte of vakantie?

Kortom, de Nederlandse Federatie Stotteren adviseert u om te gaan praten met FBPN te Nijkerk.

Lees meer over de Nederlandse Federatie Stotteren

J. (Koos) Spanbroek, bestuurslid belangenvereniging Sien

Koos Spanbroek

De belangenvereniging Sien, voor mensen met een verstandelijke beperking, is een landelijke vereniging met ruim 4000 leden. Belangrijke doelen zijn de consultatiefunctie voor individuele leden en uiteraard de belangenbehartiging van onze doelgroep.
De afgelopen jaren heeft Sien een proces van herbezinning en heroriëntatie doorlopen. Daarbij is ook gekeken naar de behoeften en verwachtingen van de leden. Sien heeft daarom de omslag gemaakt om veel meer vanuit de regio’s in het land de belangen van onze leden te organiseren. 
Een gevolg daarvan is dat gekeken is naar de functionaliteit van het centrale bureau Sien (voorheen gevestigd in Utrecht). Daarbij is de conclusie dat op centraal niveau een klein bureau zou moeten blijven voor de coördinatie en inhoudelijke ondersteuning van de regio’s en van individuele leden. Het bureau Sien gaat daarbij haar organisatie inrichten op het kernproces van de belangenvereniging.
Zo zijn wij bij het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) terecht gekomen. FBPN ondersteunt en voert de taken op het gebied van algemene en ledenadministratie en de financiële administratie uit. Zaken die niet meer door Sien zelf worden uitgevoerd omdat het geen onderdeel uitmaakt van de kerntaak van de belangenvereniging zoals Sien die ziet.

Wij zijn nu een jaar verder in de samenwerking met FBPN en wij constateren dat door het uitbesteden van deze taken aan FBPN de belangenvereniging Sien beter in staat is haar kernactiviteiten te kunnen uitvoeren.
De kwaliteit van de geleverde diensten door FBPN voldoet aan de eisen die wij als Sien belangrijk vinden. De service-gerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening is van een zodanig niveau dat de belangenvereniging Sien met alle vertrouwen deze samenwerking met FBPN voor de toekomst ziet.

 

Lees meer over belangenvereniging Sien

Voorzitter Ine Woudstra, Contactgroep Marfan Nederland

Ine Woudstra

Wij ervaren de samenwerking met het FBPN als een administratieve ondersteuning, met een plus. Niet alleen functioneren zij als ons secretariaat, aanspreekpunt, ledenadministratie en postadres, zij denken actief mee in het reilen en zeilen van een vereniging. Als vrijwillig werkend bestuur kunnen wij rekenen op ondersteuning en een direct beroep doen op beschikbare kennis en expertise. Dat maakt de samenwerking tot eentje met een vertrouwensband, die van groot belang is voor de professionaliteit die wij als vereniging willen uitstralen.

 

Lees meer over de Contactgroep Marfan Nederland

Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten

24-NVHP-logo

De Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) heeft voor FBPN gekozen omdat zij de vereniging professioneel ondersteunt bij de leden- en financiële administratie. De heldere rapportages die FBPN aflevert, zorgen ervoor dat de NVHP inzicht en grip heeft op wat er speelt. Daarnaast vervullen ze een eerstelijns contactfunctie voor de leden waar we van op aan kunnen. Hierdoor kunnen we ons als bestuur van de NVHP richten op belangenbehartiging. 

Lees meer over de NVHP

Secretaris Andries Riedstra, DON

RiedstraDwarslaesie Organisatie Nederland (DON) heeft zich, gedwongen door het stoppen van de uitvoerend secretaris (0,5 fte), breed georiënteerd op de mogelijkheden hier een invulling aan te geven. We hebben uiteindelijk de overstap gemaakt naar FBPN en zijn daar heel tevreden mee.
We ervaren dagelijks dat we te maken hebben met een professionele organisatie, die 5 dagen in de week bereikbaar is voor onze leden. Doordat we een vast aanspreekpunt hebben binnen de organisatie, die ook de bestuursvergaderingen e.d. bijwoont, ervaar je heel snel een persoonlijke band en weet je wat je aan elkaar hebt.

Daarnaast maken we gebruik van de brede deskundigheid die binnen FBPN aanwezig is op o.a. financieel gebied. Niet alleen is onze financiële administratie bij FBPN ondergebracht, maar ook ondersteunt FBPN ons op het terrein van subsidies e.d.

Lees meer over de Dwarslaesie Organisatie Nederland